PODSTAWOWE ŹRÓDŁA OBCIĄŻENIA

Podstawowymi źródłami obciążenia psychicznego o- peratora, wymagającymi bardziej szczegółowego omó­wienia są:   statyczne i dynamiczne właściwości maszyny,  przeciążenie informacjami, powstające po przekro­czeniu zdolności „przepustowej” zmysłów i układu nerwowego człowieka.Maszyna nie zawsze, jest przystosowana do pracow­nika, zwłaszcza kiedy w. jej konstrukcji nie uwzględ­niono jego właściwości i możliwości psychofizycznych. Staty.czne właściwości maszyny to roz­maite urządzenia sterujące (np. przyciski, pokrętła, pe­dały, kierownice) i urządzenia sygnalizacyjne (np. licz­niki, wskaźniki, lampki, manometry). Wpływają one na łatwość recepcji sygnałów lub na łatwość manipulo­wania (kształt, wielkość, rodzaj urządzeń sygnalizacyj­nych i sterujących).

Witam, mam na imię Michał i na tym blogu chciałbym przekazać Wam wiedzę, którą posiadam na tematy związane ze zdrowiem. Pewien czas temu uzyskałem certyfikat trenera personalnego, otworzyło to pewien rozdział w moim życiu, który chciałbym wam ukazać!